RSS barotne

»

LEAF Balva 2016

Latvijas Ekonomikas attīstības forums piešķir ikgadējo “LEAF Balva 2016”

Latvijas Ekonomikas attīstības forums (LEAF) šodien pasniedza savu ikgadējo balvu un atzinības rakstus labākajiem konkursam iesniegto zinātnisko darbu ekonomikā autoriem. Šogad konkursā piedalījās septiņu augstskolu studenti ar saviem bakalaura vai maģistra darbiem. Lai gan pirmo vietu neizcīnīja neviens no studentiem, žūrija lēma piešķirt divas otrās un trešo vietu labākajiem iesniegtajiem darbiem. Savukārt atzinības rakstus saņēma pieci jaunieši.

Galvenais konkursa nosacījums – iesniegtajam darbam jābūt oriģinālam, analītiskam, pētnieciskam, taču vienlaikus tam jābūt arī provokatīvam. Īpaši LEAF novērtē darbus, kuros ekonomiski tiek pamatotas inovatīvas un vērtīgas, bet sabiedrībā vēl nesaprastas un nepopulāras idejas.

Konkursa „LEAF Balva 2016’’ noslēguma pasākumu atklāja Eiropas Parlamenta deputāte, LEAF prezidente Inese Vaidere. Savukārt ar ikgadējo pasniegšanas ceremonijas lekciju, kuru tradicionāli lasa kāds sabiedrība respektēts eksperts, uzstājās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka. Lekcija tika veltīta inovācijas un pētniecības veicināšanas tēmai Eiropā un Latvijā.

Pasākuma otrajā daļā Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidente Inese Vaidere un foruma valdes priekšsēdētājs Tālis Linkaits pasniedza balvas šā gada uzvarētājiem.

Konkursā 2. vietas ieguva:

Arita Klovāne, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente par bakalaura darbu „Pievienotās vērtības nodokļa plaisa”

un

Anna Šarova, Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studente par maģistra darbu “Mazo tūrisma uzņēmumu un galamērķa mārketinga komunikācijas mijiedarbība: Anglijas un Latvijas piemērs”.

3. vietu ieguva:

Elīna Pīrāga – Berjoza, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente par bakalaura darbu “Krievijas tirdzniecības embargo ietekme uz Eiropas Savienības eksportu”.

Atzinības rakstus saņēma:

Edgars Kokins un Valentīns Lavrinovičs, Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti, par bakalaura darbu „Latvia: Catching-Up Towards the World Production Frontier, and Industry-Level Analysis”.

Eduards Gaušis, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes students, par maģistra darbu “Sociālo mediju izmantošana Eiropas pilsonības izpratnes veidošanā jauniešu auditorijas vidū Latvijā”.

Laura Kindzule, Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studente, par maģistra darbu “Latvijas dentālā tūrisma eksportspēja: dentālās viesnīcas izveides potenciāls”.

LEAF, kopā ar konkursa partneri Augstākās izglītības padomi (AIP), ir piešķīris atzinības rakstu, kuru pasniedza AIP priekšsēdētājs profesors Jānis Vētra, arī Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentei Ivetai Kairei par maģistra darbu “E-kursu ieviešana profesionālās izglītības kompetences centrā “Liepājas Valsts tehnikums”.

LEAF Balva 2016

2016.gada 9.decembrī notiks konkursa “LEAF Balva 2016″ laureātu apbalvošana un biedrības ikgadējā lekcija.

Plašāka informācija; leaf@leaf.lv vai 29110342

Pieteikšanās “LEAF Balva 2016″

LEAF Balva 2016

LEAF izsludina konkursu “LEAF Balva 2016″, kurā tiek sagaidīti darbi, kas izstrādāti kādas no konkursa nolikumā nosauktajām tēmām. Zinātniskos darbus ekonomikas un izglītības politikas jomās studenti varēs iesniegt LEAF vērtēšanai 2015./2016. mācību gada izskaņā līdz 2016.gada 15.jūlijam. Tuvāka informācija leaf@leaf.lv vai 29110342

http://leaf.lv/leaf-balva/leaf-balva-2016-nolikums/

LEAF balva 2016- nolikums

Konkursa „LEAF Balva 2016” nolikums

 1. Konkursa būtība. 
  1. LEAF Balvas zinātnisko darbu konkursa mērķis ir atrast jaunus risinājumus un papildus resursus valsts tautsaimniecības attīstības veicināšanai, atbalstīt topošos speciālistus, iesaistot tos aktuālu ekonomisku jautājumu analīzē.
  2. Konkursam ir izvirzīti šādi uzdevumi:
   1. veicināt sabiedriski nozīmīgu ekonomikas jautājumu risināšanu;
   2. risināt ilgtermiņa valsts attīstības problēmas;
   3. sekmēt izglītības, t.sk., augstākās izglītības politikas, kā arī izglītības finansēšanas jautājumu risināšanu;
   4. iesaistīt sabiedrību nozīmīgu tautsaimniecības jautājumu risināšanā;
   5. veicināt saikni starp valsts institūciju pārstāvjiem un sabiedrību.
 1. Konkursa organizācija un vērtēšana. 
  1. Konkursu organizē Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP).
  2. Konkursā var piedalīties jebkurš augstākās izglītības iestādes students vai darbinieks, iesniedzot konkursam bakalaura vai maģistra darbus, kā arī īpaši Konkursam izstrādātus darbus, kas saistīti ar kādu no konkursa tēmām.
  3. 2016.gada konkursam ir 6 pamattēmas..

LEAF Balvas 2016 darbu pamattēmas: 

 1. IZAUGSMES VEICINĀŠANA LATVIJAS REĢIONOS
 2. UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTA LATVIJAS EKONOMIKA
 3. INOVATĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ
 4. VIDEI DRAUDZĪGA LATVIJAS EKONOMIKA
 5. VALSTS FINANŠU STABILITĀTE, ILGTSPĒJA UN FISKĀLĀ POLITIKA
 6. KONKURĒTSPĒJĪGA LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA
 1. Studentu zinātniskos darbus vērtē LEAF biedri, kā arī Augstākās Izglītības padomes eksperti. Darbus, kas rakstīti ekonomikas jomā, vērtē LEAF, savukārt tos darbus, kas rakstīti izglītības politikas nozarē, vērtē Augstākā Izglītības padome (AIP). Ja zinātniskā darba vadītājs ir kāds no LEAF biedriem vai AIP locekļiem, viņš nepiedalās darba vērtēšanā. Ja šī darba autors tiek prēmēts, zinātniskā darba vadītājs prēmiju nesaņem.
 2. Studentu darbu vērtēšanas gala rezultātus pēc LEAF Valdes un AIP priekšlikuma apstiprina LEAF sapulce.
 1. Vērtēšanas kritēriji. 
  1. Zinātniskajam darbam jābūt oriģinālam, analītiskam, pētnieciskam, jābalstās uz autora patstāvīgu pētījumu vai spriedumu, jāapskata plašs un vispusīgs informācijas apjoms.
  2. Starptautiskas programmas gadījumā, var iesniegt arī darbus, kas veidoti angļu valodā.
  3. Augstāku vērtējumu iegūst darbi, kuros apskatītas un analizētas diskusiju rosinošas, aktuālas ekonomikas vai izglītības politikas tēmas vai ekonomiski pamatotas vērtīgas idejas. Īpaša uzmanība tiek veltīta darbiem, kuros atainotas sabiedrībā vēl neizprastas, jaunas un inovatīvas idejas.
  4. Darbs konkursam jāiesniedz datorsalikumā (sastādītam kādā no teksta apstrādes programmām) drukātā vai elektroniskā formātā. Vēlams pievienot zinātniskā vadītāja vai viena eksperta – recenzenta atsauksmi, taču recenzijas trūkums neietekmē žūrijas vērtējumu.
  5. Darbu iesniedzot, jāpievieno LEAF adresēts iesniegums brīvā formā, kurā students apliecina sava darba oriģinalitāti un iepazīšanos ar Konkursa nolikumu. Iesniegumā īsā CV veidā, jānorāda ziņas par autoru – adresi, elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņus. Pēc Konkursam iesniegto darbu vērtēšanas darbi autoram netiek atgriezti.
  6. Darbu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 15. jūlijs. Darbi jāiesniedz konkursam elektroniski, sūtot visus dokumentus uz adresi leaf@leaf.lv Konkursa vērtēšana notiek no 2016.gada augusta līdz oktobrim. Konkursa rezultātus paziņo noslēguma pasākumā, uz kuru tiek aicināti visi konkursa dalībnieki, kas notiek ne vēlāk kā 2016. gada novembrī. Pirms noslēguma pasākuma konkursa rezultāti netiek izpausti.
 1. Balvu fonds. 
  1. Konkursa kopējais balvu fonds sastāda 1500,00 EUR. Konkursa balvu fonds tiek paplašināts, piedāvājot prakses vai pieredzes apmaiņas iespējas uzņēmumos un iestādēs, ko pārstāv LEAF biedri. Par šādu balvu piešķiršanu lemj LEAF Valde, vērtējot 2016.gada Konkursam iesniegtos darbus.
  2. Naudas balvas tiek piešķirtas zinātnisko darbu autoriem. Balvu apjomu, balvas laureātus un iespējamu kopējā balvu fonda palielināšanu pēc LEAF Valdes apstiprina LEAF pilnsapulce.
  3. Pateicības un piemiņas balvas saņem darbu vadītāji.
  4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības izvirzīt apbalvošanai ar naudas balvām vai prakses/ pieredzes apmaiņas iespējām arī citus darbus un to zinātniskos vadītājus. Balvu apjomu un balvas laureātus pēc LEAF Valdes un AIP priekšlikuma apstiprina LEAF pilnsapulce.
  5. LEAF ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja darbu kvalitāte attiecīgajā gadā neatbilst konkursa mērķiem

Ikgadējais lekciju cikls Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā

Ikgadējais lekciju cikls Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā

Kā ik gadu, arī 2014. un 2015. gadā LEAF organizēja lekciju ciklu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kurā dažādu nozaru pārstāvji tiekoties ar skolēniem, dalijās savās zināšanās un pieredzē. Ikgadējo lekciju ciklu, kā ieraksts, atklāja LEAF prezidente Prof. Inese Vaidere. 2014. gadā viņa uzstājās ar lekciju “Situācija Latvijas ekonomikā un politikā”, bet 2015. gadā diskutēja ar skolēniem par Latvijas ekonomiku Eiropas Savienības kontekstā.

2014. gadā LEAF biedrs, A/s “Eko investors” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs aicināja skolēnus uz diskusiju par to, kā Latvijai iekļūt pasaules 10 ietekmīgāko valstu vidū. LEAF Valdes loceklis un „Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariāta vadītājs Tālis Linkaits vadīja lekciju par tēmu “Latvija Eiropas telpā”. Lekciju ciklu noslēdza Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis ar lekciju “Eiropas Savienības izaicinājumi nākotnē”. 

LEAF balva 2015

LEAF Balva 2015 

2015.gadā LEAF balvu iegūst darbs

par spēļu elementu (gamification) un kolektīvās inteliģences (crowdsourcing) izmantošanu mārketingā, to pielietošanas iespējām Latvijā

Jau 15.reizi Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) pasniedza savu ikgadējo balvu.

Konkursa noslēguma pasākumu atklāja LEAF Prezidente prof. Dr. Inese Vaidere.

Galvenais konkursa nosacījums – konkursam iesniegtajam darbam jābūt oriģinālam, analītiskam, pētnieciskam, vienlaikus tam jābūt arī provokatīvam. Īpaši LEAF novērtē darbus, kuros ekonomiski tiek pamatotas inovatīvas un vērtīgas, bet sabiedrībā vēl nesaprastas un nepopulāras idejas.

2015.gada 30.oktobrī notikušajā „LEAF Balva 2015’’ pasniegšanas ceremonijā ikgadējo lekciju, kuru tradicionāli lasa kāds sabiedrībā respektēts eksperts, šajā reizē to lasīja SIA “RFacto” vadītāja, a/s “RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Baiba Rubesa. Lekcijas tēma – “Vai atbildība atmaksājas? “Cieņu nopelna. Godīgumu novērtē. Uzticību iegūst. Lojalitāti atdod.” – Baiba Rubesa.

LEAF Balva 2015 pasniegšanas ceremonijas viesis bija arī Swedbank Latvija galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks, kurš klātesošajiem sniedza ieskatu par izaicinājumiem Latvijas ekonomikai turpmākajos 3-5 gados.

Pasākuma otrajā daļā Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente Prof. Dr. oec. Inese Vaidere un Foruma biedrs Tālis Linkaits pasniedza balvas šā gada uzvarētājiem.

Pirmo vietu ieguva Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes students Juris Baldunčiks par maģistra darbu “Spēļu elementu (gamification) un kolektīvās inteliģences (crowdsourcing) izmantošana mārketingā, to pielietošanas iespējas Latvijā”.

Konkursā 2.vietu ir ieguvis

Rīgas Stokholmas augstskolas studentu Kārļa Ločmeļa un Daniel Mititel kopdarbs “Impact of Russia”s 2014-2015 crisis on the Dynamic Linkages between the Stock markets of Russia, the EU and U.S.”. Šo darbu studenti bija speciāli rakstījuši LEAF konkursam.

3. vieta netika piešķirta.

Atzinība izteikta:

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studentam Andrejam Zlobinam par  maģistra darbu „Kvantitatīvā stimulēšana eirozonā”;

Vidzemes augstskolas studentei Baibai Stikānei par bakalaura darbu „IT projektu vadība un projektu plānošanas sistēmas ieviešana uzņēmumā „Muuv”;

LU Ekonomikas un vadības fakultātes studentei Ievai Lupginai par maģistra darbu “Personisko un sociālekonomisko faktoru ietekme uz studentu uzņēmējdarbības nodomu” ;

Rīgas Tehniskā Universitātes Tālākizglītības nodaļa studentei Inai Silai par maģistra darbu “Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā”.

LEAF, kopā ar konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi, ir piešķīris atzinību, kuru pasniedza AIP priekšsēdētājs profesors Jānis Vētra, arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studentei Renātei Rumakai par maģistra darbu “Māsu izglītības internacionalizācija Baltijas jūras reģionā”.

Sadarbība ar Junior Achievement Latvia turpinās

Jau sesto gadu LEAF piedalījās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) konkursam „Gada labākais ekonomikā” pieteikto kandidātu – skolēnu un skolotāju no Latvijas skolām – vērtēšanā.

2015.gada 18. jūnijā JA Latvija organizētajā pasākumā – konkursa „Gada labākais ekonomikā” laureātu sumināšanā LEAF valdes priekšsēdētājs Tālis Linkaits LEAF prezidentes, Eiropas Parlamenta deputātes, profesores Ineses Vaideres vārdā teica uzrunu un diviem konkursa laureātiem dāvināja viņas īpašo dāvanu – iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu, kā arī LEAF atzinības rakstu.

Šogad to ieguva Gulbenes 2. vidusskolas skolotāja Raisa Raga, kura konkursa pieteikumā ir raksturota, kā ļoti mērķtiecīga skolotāja, kura nekad neapstājas grūtību priekšā, prot motivēt jauniešus apgūt biznesa mācību priekšmetus.

No skolēniem iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolēns Romāns Galaiko, kurš veiksmīgi piedalījies daudzos biznesa plānu konkursos un ar savu piemēru iedvesmojis citus skolas biedrus biznesa ideju realizēšanā.

Ar LAAF atzinības rakstu un nelielām dāvanām tika apbalvoti arī pārējie konkursa Gada labākie skolēni 2015 laureāti: Kristīne Vanaga no Īslīces vidusskolas, Klementīne Ose no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Laura Černova no Madonas Valsts ģimnāzijas un Artūrs Šulbergs no Mārupes vidusskolas.

Šogad titulu Gada labākais skolotājs ekonomikā 2015 ieguva ilggadēja JA Latvija izglītības programmu ieviesēja – skolotāja Solvita Lauzēja no Bauskas Valsts ģimnāzijas. Savukārt titulu Gada labākais skolēns ekonomikā 2015 ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolēns Romāns Galaiko.

Tuvāk par Junior Achievement pasākumu — http://www.jal.lv/news/537

LEAF Balvu iegūst darbs par Investīciju izpētē un attīstībā ietekmi uz uzņēmumu peļņu

14.reizi Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums pasniedz savu ikgadējo balvu. Nupat notikušajā „LEAF Balva 2014’’ pasniegšanas ceremonijā ikgadējo lekciju, kuru tradicionāli lasa kāds sabiedrība respektēts eksperts, šoreiz lasīja Latvijas Mobilā Telefona prezidents Dr. oec. Juris Binde. Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente Prof. Dr. oec. Inese Vaidere klātesošos iepazīstināja ar šīgada ekonomikas notikumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pirmo vietu ieguva Latvijas Universitātes studentes Ekonomikas un vadības fakultātes studentes Agneses Razgaites maģistra darbs „Investīciju izpētē un attīstībā ietekme uz uzņēmuma peļņu”. Konkursā 2.vietu ir ieguvis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Antas Leites maģistra darbs „Latvijas tautsaimniecības enerģijas intensitāte”, Savukārt, Vidzemes augstskolas, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes studente, Inguna Kucina ieguva 3.vietu par savu maģistra darbu „Pētījumu iesaiste tūrisma klasteru konkurētspējas paaugstināšanai”. Lasīt tālāk »

Ikgadējais lekciju cikls Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā

Pirmdien, 3.martā ar lekciju “Situācija Latvijas ekonomikā un politikā” LEAF prezidente Prof. Inese Vaidere aizsāks ikgadējo lekciju ciklu Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā.

Gaidīsim skolēnus plkst. 12:00!

4.martā plkst. 15:30 uz diskusiju par to, kā Latvijai iekļūt pasaules 10 ietekmīgāko valstu vidū, aicinās LEAF biedrs, A/s “Eko investors” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs. Aicinām skolēnus izdomāt arī savu plānu un šajā diskusijā to apspriest kopā!

12. martā plkst. 15:30 par “Latviju Eiropas telpā” stāstīs LEAF Valdes loceklis un „Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariāta vadītājs Tālis Linkaits.

1.aprīlī plkst. 15:30 Valdis Dombrovskis, LEAF biedrs un Saeimas deputāts, arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas loceklis aicina uz lekciju “Eiropas Savienības izaicinājumi nākotnē”. 

Lekciju saraksts var tikt papildināts, par to savlaicīgi informēsim.

Apmeklējot visas lekcijas, tiks izsniegts sertifikāts. Tuvāka informācija pie Anša Straupmaņa.

Raksti darbu konkursam LEAF Balva 2014!