Konkursa „LEAF Balva 2019” nolikums

 1. Konkursa būtība. 
  1. LEAF Balvas zinātnisko darbu konkursa mērķis ir atrast jaunus risinājumus un papildu resursus valsts tautsaimniecības attīstības veicināšanai, atbalstīt topošos speciālistus, iesaistot tos aktuālu ekonomisku jautājumu analīzē.
  2. Konkursam ir izvirzīti šādi uzdevumi:
   1. veicināt sabiedriski nozīmīgu ekonomikas jautājumu risināšanu;
   2. risināt ilgtermiņa valsts attīstības problēmas;
   3. sekmēt izglītības, t.sk., augstākās izglītības politikas, kā arī izglītības finansēšanas jautājumu risināšanu;
   4. iesaistīt sabiedrību nozīmīgu tautsaimniecības jautājumu risināšanā;
   5. veicināt saikni starp valsts institūciju pārstāvjiem un sabiedrību.
 2. Konkursa organizācija un vērtēšana. 
   1. Konkursu organizē Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP).
   2. Konkursā var piedalīties jebkurš augstākās izglītības iestādes students vai darbinieks, iesniedzot konkursam bakalaura vai maģistra darbus, kā arī īpaši Konkursam izstrādātus darbus, kas saistīti ar kādu no konkursa tēmām.
   3. 2019.gada konkursam ir 6 pamattēmas.

  LEAF Balvas 2019 darbu pamattēmas: 

   1. IZAUGSMES VEICINĀŠANA LATVIJAS REĢIONOS
   2. UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTA LATVIJAS EKONOMIKA
   3. INOVATĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ
   4. VIDEI DRAUDZĪGA LATVIJAS EKONOMIKA
   5. VALSTS FINANŠU STABILITĀTE, ILGTSPĒJA UN FISKĀLĀ POLITIKA
   6. KONKURĒTSPĒJĪGA LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA
   1. Studentu zinātniskos darbus vērtē LEAF biedri, kā arī Augstākās Izglītības padomes eksperti. Darbus, kas rakstīti ekonomikas jomā, vērtē LEAF, savukārt tos darbus, kas rakstīti izglītības politikas nozarē, vērtē Augstākā Izglītības padome (AIP). Ja zinātniskā darba vadītājs ir kāds no LEAF biedriem vai AIP locekļiem, viņš nepiedalās darba vērtēšanā. Ja šī darba autors tiek prēmēts, zinātniskā darba vadītājs prēmiju nesaņem.
   2. Studentu darbu vērtēšanas gala rezultātus pēc LEAF Valdes un AIP priekšlikuma apstiprina LEAF sapulce.
 3. Vērtēšanas kritēriji. 
  1. Zinātniskajam darbam jābūt oriģinālam, analītiskam, pētnieciskam, jābalstās uz autora patstāvīgu pētījumu vai spriedumu, jāapskata plašs un vispusīgs informācijas apjoms.
  2. Starptautiskas programmas gadījumā, var iesniegt arī darbus, kas veidoti angļu valodā.
  3. Augstāku vērtējumu iegūst darbi, kuros apskatītas un analizētas diskusiju rosinošas, aktuālas ekonomikas vai izglītības politikas tēmas vai ekonomiski pamatotas vērtīgas idejas. Īpaša uzmanība tiek veltīta darbiem, kuros atainotas sabiedrībā vēl neizprastas, jaunas un inovatīvas idejas.
  4. Darbs konkursam jāiesniedz datorsalikumā (sastādītam kādā no teksta apstrādes programmām) drukātā vai elektroniskā formātā. Vēlams pievienot zinātniskā vadītāja vai viena eksperta – recenzenta atsauksmi, taču recenzijas trūkums neietekmē žūrijas vērtējumu.
  5. Darbu iesniedzot, jāpievieno LEAF adresēts iesniegums brīvā formā, kurā students apliecina sava darba oriģinalitāti un iepazīšanos ar Konkursa nolikumu. Iesniegumā īsā CV veidā, jānorāda ziņas par autoru – adresi, elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņus. Pēc Konkursam iesniegto darbu vērtēšanas darbi autoram netiek atgriezti.
  6. Darbu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 26. jūlijam. Darbi jāiesniedz konkursam elektroniski, sūtot visus dokumentus uz adresi leaf@leaf.lv Konkursa vērtēšana notiek no 2019. gada augusta līdz oktobrim. Konkursa rezultātus paziņo noslēguma pasākumā, uz kuru tiek aicināti visi konkursa dalībnieki, kas notiek ne vēlāk kā 2019.gada novembrī. Pirms noslēguma pasākuma konkursa rezultāti netiek izpausti.
 4. Balvu fonds. 
  1. Konkursa kopējais balvu fonds – 1500,00 EUR. Konkursa balvu fonds tiek paplašināts, piedāvājot prakses vai pieredzes apmaiņas iespējas uzņēmumos un iestādēs, ko pārstāv LEAF biedri. Par šādu balvu piešķiršanu lemj LEAF Valde, vērtējot 2019.gada Konkursam iesniegtos darbus.
  2. Naudas balvas tiek piešķirtas zinātnisko darbu autoriem. Balvu apjomu, balvas laureātus un iespējamu kopējā balvu fonda palielināšanu pēc LEAF Valdes apstiprina LEAF pilnsapulce.
  3. Pateicības un piemiņas balvas saņem darbu vadītāji.
  4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības izvirzīt apbalvošanai ar naudas balvām vai prakses/ pieredzes apmaiņas iespējām arī citus darbus un to zinātniskos vadītājus. Balvu apjomu un balvas laureātus pēc LEAF Valdes un AIP priekšlikuma apstiprina LEAF pilnsapulce.
  5. LEAF ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja darbu kvalitāte attiecīgajā gadā neatbilst konkursa mērķiem.